Thongtae Asset

โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้านเบื้องต้น

การคำนวณเงินกู้นี้เป็นการประมาณการยอดเงินกู้ได้สูงสุด เพื่อแนะนำโครงการ หรือ บริการสินเชื่อที่เหมาะกับคุณ ซึ่งขึ้นอยู่กับรายได้และระยะในการผ่อนของคุณ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน

อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเมื่อเดือน พฤษภาคม 2565

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปีแรก

3.35 %

ธนาคารทหารไทยธนชาต

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปีแรก

2.75 %

ธนาคารยูโอบี

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปีแรก

3.35 %

ธนาคารไทยพาณิชย์

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปีแรก

5.95 %

ธนาคารกรุงศรีฯ

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปีแรก

3.52 %

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปีแรก

2.45 %

ธนาคารกรุงไทย

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปีแรก

3.00 %

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปีแรก

2.49 %

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปีแรก

2.55 %

ธนาคารกสิกรไทย

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปีแรก

5.90 %

ธนาคารกรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปีแรก

2.73 %

*    ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
**   ผลการประเมินจากเครื่องคำนวณสินเชื่อบ้านเป็นเพียงการประเมินวงเงินกู้ในเบื้องต้น ส่วนการอนุมัติสินเชื่อสงวนสิทธิ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
***  อัตราดอกเบี้ยที่นำมาใช้คำนวณสินเชื่อบ้านของแต่ละสถาบันการเงินในที่นี้ เป็นอัตราดอกเบี้ยชนิด MRR ของแต่ละธนาคาร โดยไม่ได้อ้างอิงส่วนลด
**** รายได้รับขั้นต่ำของผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) คำนวณโดยการประมาณรายได้จากภาระหนี้สูงสุดต่อเดือนประมาณ 40% ของรายได้

รับข่าวสารจากทองแท้

กรุณากรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารและข้อมูลสิทธิพิเศษจากทองแท้